Wetgeving met betrekking tot energie-efficiëntie: Impact en kansen voor de industrie

Wetgevingen zoals de EU-richtlijn inzake Energie-Efficiëntie (EED) zet de industrie ertoe haar energie-efficiëntie te verbeteren. Het verhogen van de energie-efficiëntie zal de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de energiekosten voor bedrijven verlagen. Een gebrek aan middelen, tijd en complexiteit zijn echter vaak redenen voor industrieën, met name kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB’s), om niet te investeren in energie-efficiëntie maatregelen.

Tegen 2030 moet de EU een energie-efficiëntie target van 32,5% bereiken. Energie-efficiëntie op de eerste plaats zetten is een belangrijke doelstelling van de Europese Unie (EU), aangezien energiebesparing de gemakkelijkste manier is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De nieuwe gewijzigde richtlijn inzake energie-efficiëntie ((EU) 2018/2002) is in december 2018 in werking getreden en moet uiterlijk op 25 juni 2020 door de lidstaten in nationale wetgeving zijn omgezet.

Energy efficiency in the industry: European and national policies

Artikel 8 van de Richtlijn Energie-efficiëntie 2012 (2012/27/EU) heeft betrekking op energieaudits en energiebeheersystemen in de Europese lidstaten. Een van de maatregelen die in heel Europa zijn genomen, is dat grote bedrijven minstens om de vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren. MKB-bedrijven zijn niet verplicht om een audit uit te voeren, maar ze worden wel aangemoedigd om hun energie-efficiëntie te verbeteren door energieaudits en energiebesparende maatregelen te nemen.  Er zijn veel nationale subsidieregelingen beschikbaar gesteld voor investeringen in energie-efficiëntie maatregelen.

In de EED worden energieaudits gedefinieerd als ‘systematische procedures’ die worden gebruikt voor het identificeren, kwantificeren en rapporteren van bestaande energie verbruiksprofielen en mogelijkheden voor energiebesparing in gebouwen, industriële of commerciële activiteiten of installaties, en in particuliere of openbare diensten. Energiemanagementsystemen (EMS) worden gedefinieerd als een reeks elementen van plannen waarin energie-efficiëntie doelstellingen en -strategieën worden vastgesteld om deze doelstellingen te bereiken. Energie-audits zijn een integraal onderdeel van energiemanagementsystemen.

Hoe intelligente energiemanagementsystemen u kunnen helpen om energie te besparen

Om energiebesparing te realiseren is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het energiegebruik van uw bedrijf. Een eerste stap is het installeren van sensoren om gegevens te verkrijgen over het energieverbruik op machine niveau. Deze gegevens kunnen worden gebruikt de machines te benchmarken, de energiestromen te monitoren en een energiebalans op te stellen. Sensorfact kan u helpen om inzicht te krijgen in uw energieverbruik op machine niveau. Met deze inzichten kunnen onze energieconsultants u helpen relevante besparingen te identificeren. Omdat de regelgeving van land tot land verschilt, kunnen onze energieconsultants u ook helpen met het adviseren over beschikbare subsidieregelingen.

Geschreven door

Anne Gierveld

Marketing Manager